+90 (532) 611 70 70

Arama Köpekleri Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı

UKIFED  > Arama Kurtarma, Eğitim Bölümü, Genel >  Arama Köpekleri Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı
0 Comments

Bu yazımızda AFAD tarafından yapılan Köpekli Arama Timleri sınavlarına değineceğiz.

2021 yılında AFAD Başkanlık tarafından sınavları yapma yetkisi 2 yıllığına Sakarya AFAD İl Müdürlüğüne verildi. Bu sınavların temel amacı olası afetlerde, tüm arama köpeklerinin aynı standartlarda ve aynı verimlilikte çalışabileceğini belgelemek. Yılda en az 1 defa yapılması planlanan sınav bu sene EKİM ayında yapılacak olup başvuruları 14 Temmuz – 13 Ağustos arasındır. Yapılacak sınavın ardından sınavda başarı sağlayan köpek ve eğitmenlerine sertifika verilerek olası afet ve acil durumlarda sahada görev alabilmelerine olanak sağlayacak olup, bu sertifikalar ise ulusal geçerliliğe sahip olacaktır.

Bu sınav için özel testlerden geçen köpekler 6 aylıkken eğitim almaya başlamakta olup, 2 yıllık eğitim sürecinden geçmektedir. Şimdi bu sınavın hem kurallarına hem yönetmeliğine hem de başvuru şartlarına birlikte göz atalım.

.

.

KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ARAMA KÖPEKLERI EĞITIM YETERLILIK SINAVI KILAVUZU

ARAMA KÖPEKLERİ GÖREV YETERLİLİK SINAVI KILAVUZU

.

KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama timinin çalışma ile sınav usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama timlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arama köpeği: Bulunduğu yer bilinmeyen, canlı olduğu tahmin edilen kişi veya kişilerin bulunması ve kurtarılması amacıyla yerinin tespiti için eğitilmiş ve arama köpeği sınavlarını başarı ile tamamlayarak sertifikalandırılmış köpeği,

b) Arama köpeği eğitmeni: Arama köpeğini yönlendirecek düzeyde eğitimi bulunan kişiyi,

c) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

ç) Değerlendirmeci: Komisyonda sınavların değerlendirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilen ve öngörülen şartlara sahip kişileri,

d) Eğitim yeterlilik sınavı sertifikası: Belirlenmiş standartlarda yapılan sınav neticesinde başarılı olan köpekli arama timine verilen ve iki yıl geçerliliği bulunan sertifikayı,

e) Görev yeterlilik sınavı sertifikası: Köpekli arama timine son aşama sınavında başarılı olan köpekli arama timine verilen ve iki yıl geçerliliği olan sertifikayı,

f) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

g) Komisyon: Valilik onayı ile oluşturulacak köpekli arama timi değerlendirme komisyonunu,

ğ) Köpekli arama: Bulunduğu yer bilinmeyen canlı olduğu tahmin edilen kişi veya kişilerin bulunması ve kurtarılması amacıyla yerinin tespiti için köpek kullanılarak yapılan çalışmaların bütününü,

h) Köpekli arama timi: Canlı arama için oluşturulan bir eğitmen ve köpeği,

ı) Köpekli arama timi eğitim yeterlilik sınavı: Arama faaliyetleri için yetiştirilen köpeklerin sertifikalandırılması amacı ile yapılan ilk aşama sınavını,

i) Köpekli arama timi ekipmanı: Köpekli arama ve kurtarma hizmetleri ile eğitimlerinde kullanılan araçları,

j) Köpekli arama timi görev yeterlilik sınavı: Arama faaliyetleri için yetiştirilen köpeklerin sertifikalandırılması amacı ile yapılan son aşama sınavını,

k) Köpekli arama timi sertifikası: Komisyonun açtığı, sınavlarda başarılı olan timin akreditasyonunu gösteren belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Köpekli Arama Timleri Çalışma, Sınav Usul ve Esasları

Çalışma esasları

MADDE 5 – (1) İl müdürlüğü, arama çalışmalarında köpekli arama timlerinin koordinasyonunu sağlayacak timi, öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere belirler. Arama çalışmaları bu timin sorumluluğunda yürütülür.

(2) Herhangi bir kurum veya sivil toplum kuruluşuna bağlı olmayan köpekli arama timi, il müdürlüğüne gönüllülük kaydını yaptırarak, gönüllülük esasına göre çalışır.

(3) Arama çalışmalarına katılacak köpeklere, kimlik belirlemesi için çip takılır.

(4) Köpekli arama timlerinin kaydı için, Komisyon ve ikamet ettikleri il müdürlükleri tarafından; kimlik, sağlık, eğitim ve görevleri ile ilgili bilgilerinin bulunduğu Ek-1’de örneği bulunan kayıt defteri tutulur.

(5) Köpekli arama timleri, kayıt defteri bilgilerini ve meydana gelen değişiklikleri, komisyona ve ikamet ettikleri il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(6) Köpekli arama timi, ekipmanları ile her an göreve hazır halde bulunur.

(7) Eğitmen, kendisi veya arama köpeğinin görev yapmasına engel bir durumun bulunması halinde, durumu en kısa sürede ikamet ettiği il müdürlüğüne bildirir. Denetimlerde de bu durumun tespit edilmesi halinde, görev yapamayacak durumda bulunan köpekli arama timi, komisyon tarafından ikamet ettiği il müdürlüğüne bildirilir.

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Sınavlara giriş için köpeklerin yalnızca arama ve kurtarmaya yönelik eğitim alması şartı aranır.

(2) Eğitim ve görev yeterlilik sınavları birlikte ve yılda bir defa yapılır.

(3) En son açılan görev yeterlilik sınavına ait sertifikası bulunmayan köpekli arama timinin arama çalışmalarında görev almasına izin verilmez.

(4) Gönüllüler de dahil olmak üzere faaliyet gösteren tüm köpekli arama timlerinin kayıtları il müdürlüklerince tutulur. Bu bilgiler Başkanlığa gönderilir.

(5) Sınavını geçen köpekli arama timinin iletişim bilgileri, ikamet ettikleri il müdürlüklerince tutulur.

Komisyonun oluşumu

MADDE 7 – (1) Komisyon Başkanlık tarafından belirlenen bir ilde, iki yıl süre ile kurulur.

(2) Her iki yılda bir komisyon kurulacak il, Başkanlıkça belirlenir.

(3) Komisyon vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il müdürü, birlik müdürü veya şube müdürü ve arama köpekleri konusunda değerlendirme yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip yeteri kadar değerlendirmeci üyelerden oluşur. Komisyon, üyelerin katılımı ile yılda en az iki defa toplanır.

Komisyonun görevleri

MADDE 8 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Köpekli arama timleri için sınav açılması, başarılı olanlara Ek-2’de bulunan örneğe uygun sertifika verilmesi ile araç, gereç ve malzeme standartlarını belirler.

b) Köpekli arama konusundaki gelişme ve yenilikleri inceleyerek uygulama esasları değişikliklerini Başkanlığa teklif eder.

c) Ülkemizde faaliyet gösteren köpekli arama timlerinin çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kontrol ve denetimini yapar.

ç) Köpekli arama timlerinden gelen önerileri ve şikâyetleri kabul eder ve değerlendirir.

d) Köpekli arama timinin yurt dışından aldığı belgelerin standartlara uygunluğunu tespit eder ve onaylar.

e) Görev yeterlilik sınavı sertifikasına sahip olan köpeklerin amaçları dışında kullanıldıkları tespit edildiği takdirde sertifikalarını iptal eder.

f) Köpekli arama timinin eğitim teknikleri, bilgileri ve düşünce paylaşımını sağlar.

g) Komisyon görev süresi bitiminde, yapılan çalışma ve yazışmaların bir nüshasını Başkanlık tarafından görev verilen il valiliğine gönderir.

Değerlendirmeci seçimi

MADDE 9 – (1) Değerlendirmeci olmaya istekli kimseler dilekçe ile valiliğe başvurur. Başvuruda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Köpekli arama eğitim programlarına katılmış olmak ve belgelendirmek.

b) Köpekli arama sınavına katılarak kazanılmış sertifikayı ibraz etmek.

c) En az 5 beş yıl köpekli arama konusunda tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

(2) Başvurular ile ilgili değerlendirme valilik tarafından yapılır. Yukarıdaki şartları taşıyanlardan kaç kişinin ve kimlerin seçileceğini valilik belirler.

(3) Değerlendirmeci de açılacak sınavlara katılabilir. Ancak, değerlendirme diğer üyeler tarafından yapılır.

Sınav

MADDE 10 – (1) Arama köpekleri eğitim yeterlilik sınavı ve arama köpekleri görev yeterlilik sınavı olmak üzere, sınav iki aşamadan oluşur.

(2) Eğitim yeterlilik sınavı için belirlenmiş kurallara ait sınav kılavuzu Ek-3’te, eğitim yeterlilik sınavı değerlendirme formu Ek-4’te, görev yeterlilik sınavı için belirlenmiş kurallara ait sınav kılavuzu Ek-5’te, görev yeterlilik sınavı değerlendirme formu Ek-6’da belirtilmiştir.

(3) Eğitim yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan köpekli arama timi, görev yeterlilik sınavına iki yıl süre içerisinde girme hakkına sahiptir.

(4) Görev yeterlilik sınavını geçen köpekli arama timinin almış olduğu sertifika açılacak ilk sınava kadar geçerli sayılır.

Denetim

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurulduğu il valiliğinden alınacak onay ile yapılacak diğer sınava kadar sınavda başarılı olmuş arama köpeklerini denetleyebilir.

(2) Denetim yapıldığı takdirde hazırlanan raporun bir nüshası köpekli arama timinin bulunduğu il valiliğine gönderilir.

(3) Sınavda başarılı olmuş ancak yapılan denetimlerde köpeğin amacı dışında kullanıldığı komisyon tarafından tespit edildiği takdirde sertifikası iptal edilir. Sertifikası iptal edilen köpek, arama görevlerine katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık kontrolü

MADDE 12 – (1) Arama köpeklerinin rutin sağlık kontrolleri veteriner hekim tarafından 6 ayda bir yapılarak gözlem altında tutulur. Gerektiğinde sağlık konusunda uzman veterinerden tıbbi destek alınır.

Ulaşım

MADDE 13 – (1) Köpekli arama timlerinin göreve yönelik ulaşımları, eğitmen ve arama köpeğinin yerinin ayrı olduğu özel tasarımlı araçlarla sağlanır. Araç bulunmadığı takdirde köpek nakilleri, köpeğin ebadının iki katı büyüklüğündeki plastik kafeslerle yapılır. Gönüllü arama köpeği timleri gidilecek görevlerde devlet imkânlarından mümkün olduğu ölçüde faydalandırılır.

(2) Acil ulaşım gerektiren görevlerde, köpek nakilleri hava yolu ile yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.

ARAMA KÖPEKLERİ EĞİTİM YETERLİLİK SINAVI KILAVUZU

GIRIŞ

Eğitim yeterlilik sınavı kılavuzunda yer alan bütün aşamaların belirli bir eğitimi ölçme hedefi vardır. Bu hedeflerle amaçlanan köpeklerin enkazda veya afet alanında daha etkin kullanımıdır. Sınavın aşamaları; yapısal enkaz ve afet bölgesindeki çalışmalarda arama köpeğinde ihtiyaç duyulan gerekli davranış ve ön eğitimlerin değerlendirilmesine ve ölçmesine yönelik beklentileri cevaplamaya yöneliktir. Köpeğin yapısal enkazda veya afet alanında yönetilmesi dış etkenler ve işin zorluğuna bağlı olarak zorlaştırılmıştır. Bu nedenle köpekle eğiticisi arasında iyi bir işbirliği ve iyi bir iletişim gereklidir. Sınavın amacı pratik eğitimi tamamlamak ve arama köpeği görev yeterlilik sınavı öncesi köpeğin durumunu ölçmektir.

AMAÇLAR

 Arama köpeklerinin değerlendirilmesi için standart bir uygulama getirmektir. Kurum ve kuruluşların kendilerine bağlı köpekli arama timlerinin önceden belirlenen eksikliklerini ve sonrasında geldikleri noktayı değerlendirerek yetkili organizasyonlara göreve hazır olup olmadıklarını güncel olarak bildirebileceği bir sistem geliştirmektir. Köpekli arama eğitmenlerinin ve köpeklerin, ulusal arama ve kurtarma çalışma sistemi içerisinde tek bir metotla operasyonel hazırlık seviyelerinin tespitini sağlayarak, göreve hazırlık aşamasındaki pratik eğitim durumunu ölçmektir.

KURALLAR

Eğitim Yeterlilik sınavına katılım için;

 1. 18 yaşım doldurmuş olması,
 2. Bir arama kurtarma ekibinin aktif üyesi olduğunu belgelemek veya gönüllülük esasına göre çalışması,
 3. Adli sicil kaydım olmadığına dair beyanı,
 4. Köpeğin en az 18 aylık olması,
 5. Köpeğin aşılarını belgelenmesi,
 6. Köpeğin kalça çıkığı olmadığına dair heyet raporu olması,
 7. Dişi köpekler için, siklus raporu ile dönemini (ilk ve son dönemi için) bildirir veteriner raporunun ve doğum yaptı ise bilgisinin imza ile verilmesi, gerekir.

 Genel Kurallar;

 1. Köpek sahibinin genel kuralların tümüne uyması istenir.
 2. Her katılımcı sınav tarihin’ de belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalıdır.
 3. Her köpek sahibi sınav öncesi ve sonrasında köpeğinin bakımı sağlığı, güvenliği ve kontrolünden sorumludur.
 4. Agrasyona kesinlikle tolerans tanınmayacaktır.
 5. Sınava girecek ekipler değerlendirilmeleri başlamadan önce herhangi bir ekipman üzerinde çalışamaz. Değerlendirmeci bu kurala uymayanları sınavdan uzaklaştırabilir.

EK-3

 • Sınav anında hiç kimse köpekleri tahrik edici rahatsız edici davranışta bulunamaz. Köpeği incitecek davranışlar hiçbir zaman mazur görülmez.
 • Sınav alanında görevli personelden başka kimse bulunmaz.
 • Sınavda yemek, oyuncak ya da eğitim amaçlı ekipmanların kullanımına izin verilmez.(sadece enkaz aramasında oyuncakla ödüllendirmeye müsaade edilir)
 • Herhangi bir kaza ya da yaralama derhal sınav komisyonuna bildirilmelidir.
 • Dönemindeki dişi köpekler de sınava katılabilir ancak her kategorinin en sonunda sınava katılmandırlar. Ancak yat/bekle testini diğer köpeklerle birlikte test edilmesi gerekecektir. Bu defa sadece dişi köpeğin davranışları göz önünde bulundurulacak, diğer köpeklerin yaptığı herhangi davranış tekrar değerlendirmeye tabii olmayacaktır.
 • Dönemindeki köpeğin bekleme ve kafes yeri ayrı olacaktır.
 1. İtaat ve yönlendirme aşamaları biçilmiş çim üzerinde veya sert zemin üzerinde yerine getirilmelidir.
 1. Kesinlikle boğma zincir, şok tasma ve elektrikli tasma kullanılmayacaktır.
 1. Enkaz arama aşamalarında köpeğe kesinlikle, yelek, tasma veya zincir takılmaz.
 1. Canlı insan kokusu arama ve nokta odaklı havlama ve kazıma işareti gösterme noktası mutlaka arama alanının dışında seçilmeli ve açıkça görülebiliyor olmalıdır.
 1. Canlı insan kokusu arama ve nokta odaklı havlama işareti aşamasında koku çıkışının olduğu işaret kapağının altta kalan üçte birlik kısmında 20’şer mm. çapında 4 adet delik bulunmalı koku çıkışı tek bir noktada olmalıdır.
 1. Canlı insan kokusu arama ve nokta odaklı havlama işareti tamamlandıktan sonra eğiticinin köpeğini sözle ve okşayarak övmesine izin verilir.
 1. Değerlendirmecilerin oybirliği ile agrasyon, güvenlik ve kontrol eksikliği, hasar, eğitmenin isteği veya ilk 4 aşamadan 2 den fazlasının başarısız olması durumları dışında zaman yettiği sürece tüm köpekli arama timleri her 5 aşamayı da tamamlayabilir.
 1. Köpek sahibi herhangi bir aşamada kendi isteği ile sınavdan çekilebilir.
 • Sınava girecek köpek sahipleri enkazda çalışma ortamının gerektirdiği kılık kıyafet ve donanımla sınava girmek zorundadır. ( Kask, eldiven, dizlik, sert bileklikli altı kalın bot, gibi)
 • Köpek sahibinin genel kuralların tümüne uyması istenir.
 • Sınav sonucu başarılı olan ekibe verilen belge görev yeterlilik sınavının ön koşuludur.
 • Sınav duyurusu yapıldıktan sonra köpek ve sahibi ile ilgili istenilen belgelerin sınav başlamadan önce Başkanlık tarafından yetki verilen il valiliğine göndermesi gerekmektedir.

DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI

 1. Sınav; komisyon üyelerinden enkaz başına en az 2 değerlendirmeci tarafından gerçekleştirir.
  1. Komisyon günlük en fazla 12 katılımcıyı sınava tabi tutabilir
  1. Komisyon üyesi değerlendirmeciler test alanını ve testlerin tasarlanmasını belirlerler.
  1. Sınava gitmeyecek ve sertifikası bulunan bir köpekli arama timi bütün elementieri komisyon tarafından uygun görülen görev yeterlilik sertifikası bulunan bir köpekli arama ekibi sınav başlamadan önce test etmelidir.
  1. Sınavın öncesinde, esnasında ve sonrasında uygun kurtarma personeli medikal veteriner personel ve gerekli ekipmanla müdahaleye hazır bulundurulacaktır.
  1. Sınav yeri bir inşat yıkım yeri ise yer gösterme noktası olarak kapalı bir borunun seçilmesi şart değildir. Bu durumda saklanacak kazazedenin yeri ancak tek bir noktadan koku çıkışı yakalanabilecek şekilde ve gizlenmelidir.

SINAV AŞAMALARI

1-İTAAT

Köpek tamamen eğitmenin kontrolünde olmalıdır. Kalabalık ortama yatkın, sadece insanlara karşı değil diğer köpeklere karşı da saldırgan olmamalıdır. Köpek kendi güvenliği için acil dur komutuna yanıt vermelidir. Eğitmenin görüş alanı dışında olduğu durumlarda uzun süreli bekle komutu köpeğin güvenilirliğini ve sakinliğini ortaya koyar. İtaat aşaması Agrasyon testi, topluluk içinde yürüme ve 5 dakika yatarak bekleme testlerinden oluşur. Testler köpekler için tehlikeden arındırılmış uygun büyüklükte ve eğitmenin köpeğini bırakarak uzaklaşması gereken aşamalarda belirlenen alana geri, dönmesine engel olmayacak şekilde hazırlanır.

1.1 Agrasyon testi:

Köpekte saldırganlık; başka köpeklere veya insanlara karşı gösterilen, tahrik edilmemiş saldırıdır. Bir köpek tahrik edilmediği halde saldırmaz ama bariz tehdit edici davranışlarda bulunursa da (sürekli hırlama, karışıklığı sebebiyet, korku agrasyonu gibi) saldırgan olarak değerlendirilir.

Sınava katılmak isteyen kamu kurumları ya da gönüllüler; köpeklerin saldırganlık göstermeyeceği bildirmekle yükümlüdür. Arama köpeği sınav organizasyonu esnasında, köpeklerde kışkırtılmadıkları herhangi biri saldırganlık gösterirse aşağıdaki prosedürler takip edilir.

Agrasyon Testi:

 1. Bir defada tek köpek test edilir. Eğitmen köpeğini bağlar ve yalnız bırakarak uzaklaşır. Eğitmen köpeğin görüş alanın dışındaki belirlenmiş alana gider. En az 1 dakika sonra görüş alanı dışından bir yabancı gelir. Köpeği bağlı olduğu yerden çözer ve eğitmenine götürür.
 • Bir köpek 2 eğitmen ve gözetimindeki köpeklerin etrafında 8 figürü tamamlamaya yatkın olmalı ve yaklaşık 2,5 metre uzakta yan taraflarına oturmalıdır. Test yapıları köpek serbest olarak eğitmeninin eşliğinde her bir köpeğin yaklaşık 60 mı yakınından geçtiğinde test tamamlanır.

Agrasyon tespit edilmesi halinde

Kısa dönemli öneri; değerlendiriciler derhal olayı inceler ve bunun anlık veya kalıcı bir problem olup olmadığına karar verir. Eğer olayın antik olduğuna karar verirlerse köpeğin devam etmesine izin verirler. Eğer bu davranış köpekte kalıcı bir problem olarak tespit edilirse köpek sahibine köpeğini bulunduğu organizasyondan çekmesi gerektiği ve gelecekteki organizasyonlara katılmasına da izin verilemeyeceğini bildirir.

Agrasyon sorunundan dolayı diskalifiye edilen kopeğin tekrar sınava girme hakkı

Sınava katılacak eğitmen veya kurum tarafından, Arama köpeğinin davranışlarının düzeltildiğinin ve tekrar değerlendirilmesinin arzu edildiğini sınavı yapan komisyona bildirir. Komisyonca yapılan Değerlendirme sonucuna göre sınava tekrar girmeye hak kazanabilir.

1.2- Topluluk içinde yürüme

En az dört kişiden oluşan bir topluluk içinde köpek rahat bir şekilde yürümelidir. Bu dört kişi sınav esnasında aralarındaki mesafe 4 metre (kare şekli) olacak şekilde kendi etraflarında döner_ Köpeğin eğiticisi değerlendirmeciye kart yaptırmadan önce köpeğin tasmasını çıkarır ve soldan sağa gelecek şekilde asar veya çantasına koyar. Değerlendirmecinin komut vermesiyle birlikte köpek eğiticisi eşliğinde en az dört kişiden oluşan bir topluluğun içinde serbest halde gezer. Köpek ve eğiticisi kendi etrafları arasında dönen topluluk içinde sekiz yapar ve ortada köpeğini oturtturur. Hareket halinde iken sağa ve sola dönüşler yaptırır. Köpek eğiticisini istekli bir şekilde izlemeli ve sağ omuzu sürekli olarak eğiticisinin sol diz hizasında olmalı. Köpek her duruşta zorlamaya gerek kalmaksızın aynı doğrultuda hareket etmeli ve eğiticisine yakın olmalı. Köpek eğiticisi sonra topluluk içine girdiği yerden çıkıp köpeğini oturtmalıdır. Sesli ve görsel işarete izin verilmektedir.

Kalabalık içerisinde Takip;

 1. Bir defada tek bir köpekli ekip test edilir.
 2. En az 4 kişilik yürüyen grup içerisinden sevk kayısı olmadan geçilir.
 3. Köpek eğitmenin her iki tarafında sürekli kontrol altında pozisyonunu korumalıdır.
 4. Gerekli hareketler: Sağa dön / Sola dön / Çevresinde dön / Dur / Hız değişimi ( normal, yavaş hızlı )

1.3. Acil dur

Açıklama;

 1. Köpek, eğitmen ve değerlendirmeciden 25 metre uzakta bekle komutu ile konumlandırılır.
 2. Eğitmen köpeğini değerlendirmecinin olduğu taraftan kendine çağırır.
 3. Değerlendirmeci işaret ettiğinde eğitmen kendine gelmekte olan köpeğini durdurur.
 4. Değerlendirmeci eğitmene çağır, serbest ya da bırak şeklinde işaret verem kadar köpek bulunduğu yerde kalmalıdır.

Dur konutu verildiğinde köpek yürüyüşünü hemen değiştirmeli ve durmalıdır. Köpek ayakta, yatarak ya da oturarak durabilir. Eğitmen birden fazla komut verebilir.

1.4. Beş Dakikalık YAT/BEKLE

 1. Köpekler sahipleri tarafından 1,5 m ara ile konumlandırılır.
 2. Değerlendirmecinin işareti ile eğitmen köpeğe bekle komutu vererek köpeğin görüş alanı dışında belirlenmiş Alana gider.
 3. 5 dakika tamamlandığında değerlendirmecinin işareti ile eğitmenler köpeklerine döner.
 4. Test bitti işareti verilince sahipler köpeklerin; ödüllendirebilir.

Değerlendirme “köpeğinden uzaklaş” işareti verildiği zaman başlar. Köpek 5 dakika boyunca bir beden boyundan ileri gitmemelidir. Oturarak, ayakta durarak veya pozisyonunu koruyarak beklemelidir. Eğiticiler köpeğini işaretli yerde yatar vaziyette bırakır ve köpeğin baktığı görüş alanının dışına çıkarlar, bir aparat veya engel arkasına saklanırlar. Köpek eğiticisi, köpeği bıraktıktan sonra köpekle ilişkisini kesmelidir; eğiticisinin arkasından koşan köpekler sevk kayısına bağlanıp götürülür. Zaman eğiticinin gözden kaybolması ile başlar. Köpek eğiticisi köpeğini beş dakika sonra gelip kendisini alana kadar yerinde durmalıdır, yatarken, sağa sola kaykılmalar kusur değildir Değerlendirmecinin talimatı ile eğitici köpeğinin yanına döner, köpeğinin karşısında durur. Değerlendirmecinin talimatıyla görev tamamlanmış olur.

2- HAVLAMA UYARISI

Açıklama: Afet aramasında kazazedenin yerini belirlemek için köpeğin belirgin şekilde havlama uyarısı yapması zorunludur.

Test Alan Yapısı: Kazazede alanın elverdiği ölçüde izole edilerek konumlandırılır. Kazazede yeri varil benzeri materyalden oluşturulması idealdir. İdeal olarak koku yalnızca önden çıkacak şekilde ayarlanmalıdır. Kazazedenin rahatlıkla tutabilmesi için kapağın içinde elle tutulur sapı olmalı, kapak güvenli şekilde yerine oturtulmuş olmalıdır. Başlangıç noktası 25 metre uzakta çizgi çekilerek belirlenir. Kazazede, köpek gönderilmeden en az 10 dakika önce Yerleştirilir.

Havlama testi

 1. Köpek 30 saniye sürekli havlamalıdır.
 2. Koku algıladığında köpek kazazedenin bulunduğu yerde bekler.
 3. Köpek kokuya algıladığı zaman eğitmen köpekle ilişki kurma”
 4. Takımın çalışmaya başlamak için 5 dakikası vardır.
 5. İşaretlenmiş çizgiden başlarız.
 6. Eğitmen köpeğin tasmasını çalışma başlamadan çıkarır.
 7. El işareti ve sesli komutla köpek gönderilir. Köpek direk gitmediği takdirde Köpeğin kazazedenin bulunduğu yere gitmesi için ekstra komutlar kullanabilir.
 8. Köpek kazazedenin konusunu algıladığında eğitmen köpekle iletişimde bulunmaz.
 9. Köpek eğitmenden bağımsız 30 saniye süren havlama uyansı ile koku kapağından ayrılmadan işaret vermelidir.
 10.  Zaman iki takipçi tarafından tutulur. Biri eğitmen köpeği gönderdiği anda çalışmanın süresini, diğeri köpeğin havlama süresini tutar.
 11. Zaman takipçisi köpeğin yanına gittiği zaman eğitmen köpeği ile iletişim kurabilir.
 12. Köpeğin kazazedeye ulaşmasına izin verilmez.
 13. Çalışma bittiğinde eğitmen köpeğini ödüllendirebilir.

Eğitici köpeğini tek bir konut ile tasmasız olarak serbest bıraktıktan sonra, köpek canlı insan kokusunu arıyor olmalıdır. Canlı insan kokusunun rüzgâr yardımı ile taşındığı noktayı yakaladığı andan itibaren köpek ile sesli ve/veya görsel irtibat kurulmamalıdır. Köpek bu aşamada canlı kokusunu en yoğun aldığı noktaya odaklanmalı ve havlayarak işaret vermelidir. Pek çok kez içeriye girmek için teşebbüste bulunabilir ve kapağı kazıma ve açma isteğini gösterdiği sırada havlamayı kese ve tekrar ardından devam etse de tam puan alır.

3. YÖNLENDİRME VE KONTROL

Açıklama: Arama yapılması amaçlanan alana eğitmen girmeyebilir. Tehlikeli alanlardan kaçınabilir. Böyle durumlarda köpek eğitmeninin yönlendirme ve kontrolünde olduğunu göstermelidir. Köpek görsel ya da işitsel sinyallere tepki vermelidir.

Test alan yapısı

Alan karo biçiminde mümkün olduğunca temiz olmalıdır Temel başlangıç çizgisi 2,5 m olmalıdır. Merkez yükseklik ve temel başlangıç çizgisinden 25 metre uzaklıkta ve diğer engellerle merkez engelden 25 metre uzaklıkta olmalıdır. Yükseklikler köpek tarafından fark edilir yaklaşık 90 X 60 cm genişliğinde 40 X 75 em yüksekliğinde sağlam olmalıdır. Yükseklikler aynı objelerden oluşabilir.

Yönlendirilebilirlik;

 1. Köpek eğitmenin işaret ettiği yükseltiye gitmelidir.
 2. Köpek, eğitmen işaret komutunu verme kadar orada beklemelidir,
 3. İlk çıkışta köpek sendelemeden yükseltiye ulaşmalıdır.
 4. Eğitmen köpeği durdurabilir ya da yeni emir ve çağrılarla defalarca durdurup hareket ettirebilir.
 5. Yalnızca İlk göndermede yanlış yükseltiye giderse geri çağrılıp başlatılabilir.
 6. Kursu tamamlamak için 3 dakikası vardır.
 7. Köpeğin hangi yükseltiye gideceğin daha önceden değerlendirmeciler tarafından belirlenir.
 8. Köpek her bir yükseklikte 5 sn beklemelidir.
 9. Köpek yükseltide durabilir, yatabilir ya da oturabilir.
 10. Eğitmen birden fazla komut verebilir.

4. ÇEVIKLİK:

Enkaz yığınında arama yapacak köpeğin özel becerilere ve aşıp duyarlı içgüdülere sahip olması gereklidir. Köpeğin oynar zeminlerden atlaması tehlikeli olabilir. Köpek oynar zeminlerde dengede durabilmeyi ve kontrolünü sağlayabilmeyi öğrenmelidir, Kaygan zeminlerde tırnaklarını çıkararak tutunamayacağını, patilerini açarak tutunmayı öğrenmelidir. Köpeğin her bir ayağın’ bağımsız olarak kullanabilmeyi öğrenmesi çok önemlidir. Çeviklik çalışması köpeğin enkaz üzerinde kendine güven duymasın’ sağlar. Köpek kendi güvenliği için kaygılanmadan enkazda arama yapabilmedir. Köpek eğiticisi köpeğini kayışsız olarak engel grubundan geçirmelidir. Bu engellerde yapılması gereken kurallar şunlardır, Tırmanma ve inme, Oynar zeminde yürüme ve dar yerlerden geçme, denge gerektiren engeller iki Bozuk zemin üzerinden geçirme(folyo, cam, şişeler, su küveti, düz sac, hurda araç) gibi becerikli. Köpek bu işleri yaparken her aparata başlanılacağı zaman oturtulmalı. Görevi olabildiğince köpek kendi başına ve sakin bir şekilde tamamlamalı. Her engelin üzerinden geçirdi, yandan iniş ve çıkışlar kusurlu sayılır. Köpeğin eğiticisi engeller arasındaki geçişlerde köpeğe eşlik etmeli. Köpek engeller üzerindeyken eğitici daima engelin bir miktar gerisinde kalacak şekilde durmalıdır. Her engel bittikten, sonra diğer parkura geçmek için değerlendirmecinin talimatını beklemelidir. Engeller sabit olmayıp herhangi bir malzemeden ve sadece bir çalışma veya sınav için geçici olmalıdır. Parkurlar mümkünse düz bir çizgi boyunca yerleştirilmemeli, köpeği sabit engellerde olduğu gibi hızlı alışkanlığa sevk edeceğinden hızlı harekete mahal vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Yapım esnasında aparatların boyutlarının büyük tutulmasına özen gösterilmeli, büyük köpekler için dezavantaj oluşturulmamalıdır. Engeller istenildiği gibi sıralanır, ancak 4 grup halinde oluşturulup 1’den 4′ e kadar üzerlerine numaralandırır,

Test Alan Yapısı

Engeller (*Zorunlu engeller)

*Merdiven 2,4 metre (eğri veya yuvarlak basamaklı) 45 derecelik açı ile güvenlik sağlanmalıdır.

*Kalas en az 1,83 m en fazla 2,44 m yerden yükseğe konmalıdır.

*Yerden 90 cm yüksekte oynar zemin (eğri tahta vb.) ‘k Karanlık en az bir yana eğimli dar tünel geçiş yolu. Köpek tünelin içinden sorunu görememelidir. Çıkışın bir kısmının örtülebilir.

Tahterevalli

Kaygan yüzey

İki varile asılı hareketli tahta

Köpeğin kanlı üzerinde sürüneceği yaklaşık olarak köpeğin yüksekliğinin yarısı ekipman

6 ekstra faklı engel

Engel yerleşimi

Birbirinden bağımsız 6 engel ya da bunların kombinasyonlarından oluşabilir.

2 ya da daha fazla engel bir arada ise köpek engelleri birbirinden bağımsız olarak geçebilme olanağına sahip olacak şekilde yerleştirilir.

Yol düzeni köpeğin 9eviklik parkur üzerinde eğitmenin önünden ilerleyebileceği şekilde düzenlenir.

Çeviklik testi

1) Köpek 4 zorunlu engel dahil olmak üzere 6 engelin 5 ini başarı tamamlamalıdır.

2) Herhangi bir engelde yavaş, dur, dön komutlarını sergileyebilmelidir.

3) Köpek eğitmenin önünde parkuru geçebilmelidir.

4) Çeviklik parkuru= 5 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.

5) Eğitmen dilediği kadar çok komut kullanabilir.

6) Eğitmen başlamadan önce köpeğin tasmasını çıkarmalıdır.

7) Engeller sıralandırılmış şekli ile geçilir,

8) Köpek herhangi bir engeli reddederse, aralamaya devam edilir ve tüm engellerin bitiminde zaman varsa bu engeli tekrar denenebilir.

9) Zaman izin verirse bir köpek her engeli 3 kez yapabilir.

10) Eğitmen köpeğin önüne geçerse, değerlendirmeci eğitmeni yeniden başlaması konusunda uyaracaktır.

11) Eğitmen ihtiyaç duyduğunda köpeği yavaşlatabilir, durdurabilir, cesaretlendirebilir ve güvenlik için gerekli görürse köpeğe yardımcı olabilir. Herhangi fiziksel bir yardım tekrar başlamayı gerektirir.

12) Dur, yavaşla, dört komutları herhangi bir engel üzerinde gösterilebilir.

5, ENKAZ ARAMASI

Takım gerçeğe en yakan şekilde oluşturulmuş alanda, gerçek arama ekipmanı ile, gerçekçi biçimde önceki unsurlara bağlı kalarak enkaz arama becerilerini gösterebilmelidir.

Test Alan Yapısı

Değerlendirme için daha önceden kullanılmamış kazazede yerleri belirlenir.

Alan eğitmenin görüş alanı dışında ve girilmesi yasaklanmış bölümlerden oluşturulur. Değerlendirmeci köpeğin yaptıklarını rahatça gözlemleyebileceği bir yerde bulunmalıdır.

Enkaz alanı ortalama yüksekliği 3 m. Alanı 325- 500 m2 olmalıdır.

 Enkaz alana daha çok beton ve karışık materyallerden oluşmalıdır. Yukarıda belirtilenden daha büyük enkaz alanları çit ya da şerit kullanılarak küçültülür.

Kazazedeler eğitmenden ve köpeğinden iyice gizlenmelidir. Saklanılan alanlar küçük ya da büyük köpeklerin kazazedelere ulaşmasını engelleyecek şekilde oluşturulur.

Kazazedeler kulaklıklı telsize sahip olmalı ve mümkünse ana merkezden denetlenmelidir.

Kazazedeler köpek gönderilmeden 20 dakika önce yerlerinde olmalıdırlar.

Gerekli Becerileri

Bilgi toplama tekniklerini kullanabilme (bilgi toplama kontrol listesini kullanınız)

Köpek eğitmenin komutlarına ve kontrolüne tepki vermelidir.

Köpek aramayı bağımsızca yapabilmelidir.

Köpek yanlış uyarı vermeden 2 kazazede üzerinde canlı insan kokusuna havlama ile odaklanmalıdır.

Köpek eğitmenleri her koku kaynağının yeri ve alarm ile ilgili değerlendirmecilere bilgi verebilmelidir. Köpek ve eğitmeni yardıma ihtiyaç duymadan, güvenli şekilde enkazda uyum sağlayacak çevikliğe sahip olmalıdır.

Enkaz Araması

I) Bilgi toplama süresi 5 dakikadır.

2) Tahin 2 kazazedeyi aramak için 15 dakika izine sahiptir.

3) Eğitmen, değerlendirmeciyi arama stratejisi hakkında bilgilendirmelidir.

4) Eğitmen enkaz yığınında kendisi için yasaklanmış alana giremez.

5) Eğitmen köpeğini arama için yönlendirebilir fakat uyarıcılarla ilgili cesaretlendiremez.

6) Köpeğin havlama alarm duyulması üzerine eğitmen değerlendirmeciyi haberdar eder ve değerlendirmeci, eğitmeni köpeğin yanına gitmesi için uyarır.

7) Birinci uyarıdan sonra eğitmen köpeğin hareketlerinden koku kaynağının yerini belirleyemezse, eğitmen değerlendirmecinin işareti ile alandan ayrılır ve arama çalışması tekrar başlar.

8) Birinci uyarıda alan tanımlandıktan sonra eğitmen alana girebilir ve zamanın kalan kısmında köpeğine komut verebilir.

9) Eğitmen köpeğini enkaz alanında bir oyuncak ile ödüllendirebilir ancak yiyecek ile ödüllendirilmez.

SÜRE: Plan tarifi sevk kararı ve arama dâhil toplam 20 dakikadır.

NOT: ilk kazazede bulunduktan sonra süre durmaz süre işlemeye devam eder. İkinci kazazede bulunduktan sonra köpek eğitmenin işareti ile süre durur.

Eğitimle yeterlilik sınavında başarılı olmanın istisnasız şartı iki kazazedenin de bulunmasıdır.

SONUÇLAR

 Tamamlanmış test dokümanlarının kopyası; yetkili Kurum/Merci’e katılımcının kendisine ve/veya sınava katılan ekiplerin bağlı oldukları kuruma gönderilir. Ayrıca sınavı geçen eğitmen ve köpeği bulunduğu il envanterinde yer alması için veri tabanına kayıtları çip numarası ile yapılır.

Sınavı geçen köpekli ekibe sertifikası verilir. Eğitim yeterlilik sınavı her yıl tekrar edilir. Sertifika geçerliliği iki yıldır. Herhangi bir nedenle sınavın ertelenmesi durumunda bu sertifika yapılacak ilk sınav tarihine kadar geçerli kalacaktır.

ARAMA KÖPEKLERİ GÖREV YETERLILIK SINAVI KILAVUZU

GİRİŞ

Görev yeterlilik sınavı, her şeyden önce verilecek göreve yönelik olup, operasyonda& temel ön koşuldur. Bir tim en az bir eğitim yeterlilik sınavından başarı ile geçmiş ise görev yeterlilik sınavına kayıt yaptırabilir. Görev yeterliliğin süresi 2 yıldır.

AMAÇLAR

Köpekli arama ekibinin enkaz aramalarda etkin bir şekilde eğitmeninin köpeği ile beraber ekip çalışması değerlendirilmektedir. Bu çalışmada sadece enkaz üstünde köpeğini yönlendirebilme bağımsız arama yaptırabilme köpeğini sevk ve idare edebilme yetenekleri ölçülecektir. Ayrıca köpek kazazedeyi bulduğu inan canlı insan kokusuna yoğunlaşmalı havlamak ve kazazede yanına ulaşma çabası göstermelidir. Takım gerçeğe en yakın şekilde oluşturulmuş alanda, gerçek arama ekipmanı ile, gerçekçi biçimde önceki unsurlara bağlı kalarak enkaz arama becerilerini gösterebilmelidir.

KURALLAR

Göreve yeterlilik sınavına katılım için;

Eğitim yeterlilik sınavını başarı ile tamamlamış olmak,

• Eğitim yeterlilik sınav un geçerlilik süresi olan 2 yıl içerisinde başvuru da bulunmuş olmak,

• Bir sivil toplum kuruluşunun aktif üyesi olduğunu veya gönüllü esasına göre il müdürlüğü adına katıldığını belgelemek,

• Sivil kaydı temiz olmak, gereklidir.

Genel Kurallar;

 • Eğitmenin tüm temel kurallara uyması gerekmektedir
 • Eğitim yardımcıları sınav anında olmamalıdır. (Oyuncak, yiyecek vb.)
 • Enkazda en çok bir ödül verilmesine izin verilir.
 • Enkaz aramasında tasma, arama yelek olmamalıdır.
 • Köpeklerin herhangi bir aşamada ağızlarının bağlanmaması gerekir
 • Kesinlikle boğma zincir, şok tasma ve elektrikli tasma kullanılmayacaktır.
 • Değerlendirme testinden Önce enkaz alanına girmeye izin verilmez. Sınav bölgeleri kurulduktan sonra sınav alanına girmek kesinlikle yasaktır. Değerlendirmeciler bu kurala uymayanları sınavdan uzaklaştırabilir.
 • Eğitmenler köpeklerini her aşama kontrol altında tutmalıdır.
 • Eğitmenler köpeklerin sağlık ve güvenliklerinden sorumludur
 • Köpeği incitecek davranışlar hiç bir zaman mazur görülmez.
 • Güvenlik donanımı ve prosedürleri, sıklıkla belirtilmeli, eğitmen enkazda güvenlik tertibatım giymeyi, istemelidir. ( Kask, eldiven, dizlik, sert bileklikli altı kalın bot vs)
 • Agrasyona kesinlikle tolerans tanınmayacaktır.
 • Dişi köpekler için veterinerinden siklus raporu (ilk ve son dönem için) alınır, köpek doğum yaptıysa bunun bilgisi verilir. Köpek sahibi, bu bilgileri. imzayla onaylar. Köpek döneminde ise, en son test edilecektir. Dönemindeki köpeğin kafes ve bekleme alana ayrı tutulur,
 • Sınav alanında hiç kimse köpekleri tahrik edici, rahatsız edici davranışta bulunamaz
 • Herhangi bir kaza ya da yaralanma derhal sınav komisyonuna bildirilmelidir.

Değerlendirme

Test alanı değerlendirmeciler tarafından belirlenir.

Enkazda köpeğin havlama alarmı sadece eğitmenin alarm onayladığı zaman kazazede işareti olarak kabul edilir. Testin değerlendirmesi Tamamladı/ Tamamlamadı şeklinde net ve anlaşılır şekilde yapılır. Enkazlarda ki 6 kazazedenin 5 inin yerini doğru tespit etmek gerekmektedir. Kurtarma, tıbbi yardım ve veteriner hizmetleri ve personel alanda hazır bulunacaktır. Sınav alanları, sınava katılmayacak ve Sertifika sahibi bir köpek tarafından önceden kontrol edilmelidir.

Enkaz Testi. Test alanı:

Test alanı değerlendirmeciler tarafından belirlenir.

Kurtarma, tıbbi yardım ve veteriner hizmetleri ve personel alanda hazır bulunacaktır.

Sınav alanları, sınava katılmayacak ve Sertifika sahibi bir köpek tarafından önceden kontrol edilmelidir.

Değerlendirme için daha önceden kullanılmamış kazazede yerleri belirlenir.

Alan eğitmenin görüş alanı dışında ve girilmesi yasaklanmış bölümlerden oluşturulur.

Değerlendirmeci, köpeğin yaptıklarını rahatça gözlemleyebileceği bir yerde bulunmalıdır.

Enkaz alanı ortalama yüksekliği 3 m Alanı 1500 – 3000 m2 olmalıdır.

Enkaz alanı daha çok beton ve karışık materyallerden oluşmalıdır. Yukarıda belirtilenden daha büyük enkaz alanları çit ya da şerit kullanılarak küçültülür.

Kazazedeler eğitmenden ve köpeğinden iyice gizlenmelidir. Saklanılan alanlar küçük ya da büyük köpeklerin kazazedelere ulaşmasını engelleyecek şekilde oluşturulur,

Toplam 6 adet kazazede kullanılır. Her bir arama alanında 0-3 kazazede bulunmalıdır.

Enkazda 0 kazazede kullanılacaksa sadece tek bir enkazda kullanılır.

Arama alanlarından birinde dikkat dağıtıcılar bulundurulur.

Kazazedeler kulaklıklı telsize sahip olmalı ve mümkünse ana merkezden denetlenmelidir.

Kazazedeler köpek gönderilmeden 20 dakika önce yerlerinde olmalıdırlar.

Kazazedeler arası mesafe en az 10 metre olmalıdır.

Koku çıkışı kontrol edilmelidir.

Dikkat dağıtıcılar kullanılmalıdır. Dikkat dağıtıcılar insan, gürültü ve yiyecektir.

Enkaz üzerinde insanlar kurtarma personeli gibi davranmalıdır.

Yiyecek kullanılırsa köpeğin ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır.

Gürültü dikkat dağıtıcılar gerçeğe uygun olmalıdır.

Gerekli Beceriler:

• Bilgi toplama tekniklerini kullanılmalıdır (bilgi toplama kontrol listesini kullanınız)

• Köpek eğitmenin komutlarına ve kontrolüne tepki vermelidir.

• Köpek aramayı bağımsızca yapabilmelidir.

• Köpek yanlış uyarı vermeden 5 kazazede üzerinde canlı insan kokusuna havlama ile odaklanmalıdır. (6 kazazededen 5 inin yerini 1 defadan fazla yanlış alarm vermeden tespit edilmesi gerekmektedir)

• Köpek eğitmenleri her koku kaynağının yeri ve alarm ile ilgili değerlendirmecilere bilgi verebilmelidir.

• Köpek ve eğitmeni yardıma ihtiyaç duymadan, güvenli şekilde enkazda uyum sağlayacak çevikliğe sahip olmalıdır.

Eğitmen Bilgilendirmesi

• Bilgi toplama süresi 15 dakikadır.

• Takım arama için her bir enkaz için 20 dakika izine sahiptir.

• Eğitmen değerlendirmeciyi arama stratejisi hakkında bilgilendirmelidir.

• Eğitmen enkaz yığınında kendisi için yasaklanmış alana giremez.

• Eğitmen köpeğini arama için yönlendirebilir fakat uyancılarla ilgili cesaretlendiremez.

• Köpeğin havlama alarmı duyulması üzerine eğitmen değerlendirmeciyi haberdar eder ve değerlendirmeci, eğitmeni köpeğin yanına gitmesi için uyarır.

•Birinci uyandan sonra eğitmen köpeğin hareketlerinden koku kaynağının yerini belirleyemezse, eğitmen değerlendiricinin işareti ile alandan ayrılır ve arama çalışması tekrar başlar.

• Birinci uyarıda alan tamamlandıktan sonra eğitmen alana girebilir ve zamanın kalan kısmında köpeğine komut verebilir.

• Eğitmen köpeğini enkaz alanında bir oyuncak ile ödüllendirebilir ancak yiyecek ile ödüllendirilmez.

SONUÇLAR

Tamamlanmış test dokümanlarınıın kopyası; yetkili Kurum/Merciye katılımcının kendisine ve/veya sınava katılan ekiplerin bağlı oldukları kuruma gönderilir. Ayrıca sınavı geçen eğitmenleri ve köpeği bulunduğu il envanterinde yer alması için veri tabanına kayıtları çip numarası ile yapılır.

Sınavı geçen köpekli ekibe sertifikası verilir. Göreve hazırlık sınavı her yıl tekrar edilir. Sertifika geçerliliği iki yıldır. Herhangi bir nedenle sınavın ertelenmesi durumunda bu sertifika yapılacak ilk sınav tarihine kadar geçerli kalacaktır.

Afetsiz ve huzurlu bir gelecek dileklerimizle bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…

Bir yanıt yazın